آیا مشترکان گاز یارانه می گیرند؟/ یارانه چقدر است؟ – تجارت نیوزآیا مشترکان گاز یارانه می گیرند؟/ یارانه چقدر است؟ – تجارت نیوز