آیا مذاکرات وین به بعد از انتخابات کنگره آمریکا موکول می شود؟
هفته‌هاست که مذاکرات برجام و تبادل پاسخ‌ها بین ایران و آمریکا با میانجی‌گری این کشور عضو اتحادیه اروپا برای جایگزین‌های مختلف برای احیای برجام ادامه دارد. جدا از اولین پاسخی که تهران به پیش نویس اول داد که با واکنش مثبت طرف های اروپایی، روسیه و چین مواجه شد، پاسخ های بعدی با عدم قطعیت و سکوت همراه شد.