آیا مالکیت کارمند بر خانه از مهر افزایش می یابد؟
با توجه به مخالفت هایی که مجلس با توافقات اخیر دولت کرده است، حق مسکن کارگران مشمول قانون کار باید صد هزار تن افزایش یابد. تجارت نیوز با پیگیری های وزارت نیرو، کار و رفاه، به احتمال زیاد مصوبه افزایش حق مسکن کارگران تصویب و اجرایی خواهد شد.