آیا انرژی هسته ای در خاورمیانه صلح آمیز خواهد بود؟
احیای توافق هسته ای بعید است که محیط منطقه را تغییر دهد، زیرا آمریکا و ایران انگیزه کمی برای حرکت فراتر از خصومت متقابل خود دارند. هر دو طرف همچنان می توانند برای رفع این نگرانی ها و تمدید توافق گام بردارند. در غیر این صورت، حتی این پیشرفت زودهنگام می تواند آغاز یک مشکل بدتر باشد. در نتیجه، احیای برجام می تواند ثبات منطقه ای را حفظ کند و ثبات منطقه را تضعیف کند.