آیا امکان شناسایی وسایل زندانیان وجود داشت؟


در سه ماهه دوم سال جاری بیش از 480 هزار استعلام بانکی انجام شده و قضات حاضر در این سامانه دستورات لازم را برای مصادره دارایی فرد دستگیر شده به موجب قانون صادر خواهند کرد.

آیا امکان شناسایی وسایل زندانیان وجود داشت؟ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.