آیا افراد مشهور سوابق مالیاتی دارند؟
به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، فعالیت های مالی افراد مشهور را رصد می کنیم. همه حساب مالیاتی دارند، اگر مالیات ندهند جریمه می شوند، مردم شماره کارت پزشک را به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهند، به جای گذاشتن کارت پستال، کارت به کارت را اعمال کنند. سپرده.