آغاز پرداخت کمک های زندگی به 5000 قربانی بیکاری و درآمدی
بله بنیاد شهید: خوشبختانه با کمک دولت و مجلس میزان حقوق والدین شهدا و کمک معیشتی سربازان 60 درصد افزایش یافته و برای افزایش حقوق پرستاری پیش بینی شده است. همچنین یک مشکل منابع این افزایش 53 درصد خواهد بود