آزادی و آزادی/ یزید در اکسیژن هوا نفس کشید
حسین معلم آزادی است چون جانش را نفروخت اما پیام آور آزادی است زیرا در کنارش «یزید» است که «هوا می مکد». ما هر مفهوم و بخش متفاوت آن را می دانیم. روز چیست وقتی شب نیست وقتی شب است وقتی روز نیست کجا باید عدالت پیدا کنیم؟ هیچ تبعیضی وجود ندارد. اگر امام حسین (ع) تسلیم ظلم و کنترل و نهی نگردد، آن طرف می‌ایستد و در دنیای مدرن به این مکان می‌گویند آزادی.