آخرین اطلاعات در مورد افزایش حقوق و مستمری کارکنان
اکنون که بیمه تکمیلی برای افرادی که بنا به دلایلی بازنشسته شده اند وضع شده و قانون اجباری باقی مانده است، خانه عالی بازنشستگان نباید مانند سال های گذشته مستقل کار کند. جامعه هدف بررسی و ارزیابی دقیق و جامعی از نقاط ضعف و ناکارآمدی قرارداد بیمه تکمیلی جاری انجام شود.